Lūdzu, pagaidiet 5–25 sekundes, notiek spēles ielāde.
bezmaksas
Miljonārs
Game author
127
 
15
game_training_no_bonus
bezmaksas
Veiksminieks
Game author
128
 
15
game_training_no_bonus
bezmaksas
Miljonārs
Game author
105
 
15
game_training_no_bonus
bezmaksas
Atlases ar laika
Game author
80
 
10
game_training_no_bonus
bezmaksas
Ar laika limitu
Game author
23
 
10
game_training_no_bonus
bezmaksas
Veiksminieks
Game author
102
 
15
game_training_no_bonus
bezmaksas
Miljonārs
Game author
127
 
15
game_training_no_bonus
bezmaksas
Veiksminieks
Game author
128
 
15
game_training_no_bonus
bezmaksas
Miljonārs
Game author
105
 
15
game_training_no_bonus
bezmaksas
Atlases ar laika
Game author
80
 
10
game_training_no_bonus
bezmaksas
Ar laika limitu
Game author
23
 
10
game_training_no_bonus
bezmaksas
Veiksminieks
Game author
102
 
15
game_training_no_bonus
bezmaksas
Miljonārs
Game author
127
 
15
game_training_no_bonus
bezmaksas
Miljonārs
Game author
105
 
15
game_training_no_bonus
bezmaksas
Ar laika limitu
Game author
18
 
10
game_training_no_bonus
bezmaksas
Parasta
Game author
32
 
10
game_training_no_bonus
bezmaksas
Ar laika limitu
Game author
22
 
10
game_training_no_bonus
bezmaksas
Ar laika limitu
Game author
12
 
10
game_training_no_bonus
create game help
1 2 3 4

Mājaslapas tēma
izvēlieties savu mājaslapas tēmu

Servisa lietošanas noteikumi. www.pratamiklas.com

 Kopējie noteikumi
1. Pakalpojuma būtība un lietotāju vienošanās spēkā stāšanās 
1.1. Portāls www.pratamiklas.com – informatīvi-izklaidējošs portāls, 
kas paredzēts kopējai pieejamībai, dažāda veida
aktivitātēm un kopīgai saskarsmei tālāk tekstā 
kompānija vai portāls.
1.2. Noteikumi paredzēti un ir obligāti katram portāla lietotājam, neatkarīgi no
tā, vai viņš ir reģistrēts lietotājs vai nē. Lietotājs apņemas izpildīt apstākļu
noteikumus. 
1.3. Uz laiku Kompānijas servisi tiek piedāvāti bez maksas, ja nav uzrādīts
savādāk. Kompānija saglabā tiesības mainīt cenu politiku jebkurā laikā. 
1.4. Kompānija nodrošina pakalpojumus cauru diennakti un ikdienas, kā arī
piešķir lietotājiem konsultatīvu pavadījumu. 
1.5. Īsta lietotāju vienošanās stājas spēkā pēc taustiņa „Reģistrēties”
nospiešanas reģistrācijas laikā portālā. Šīs opcijas izvēle nozīmē to, ka
lietotājs ir iepazinies ar zemāk sekojošiem īstās vienošanās noteikumiem, un
pilnībā tiem piekrīt. 

2. Kopējie apstākļi 

2.1.Informācijai, kuru lietotājs norādīja savā profilā reģistrācijās laikā,
jābūt pilnīgai un ticamai. Norādīt citu personu datus, kā arī veidot viltus
profilus, ir aizliegts. Lietotājam var būt tikai viens reģistrēts profils.
Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par datu saglabāšanos un konfidencialitāti viņa
autorizācijai portālā. 

2.2. Komerciāla rakstura aktivitāte ir atļauta tikai ar rakstisku Kompānijas
atļauju. 

2.3. Katrs portāla lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkura veida informāciju,
kuru viņš izvieto portālā vai nosūta citiem portāla lietotājiem, tai skaitā:
fotogrāfijas, elektroniskā pasta vēstules, video materiālus, muzikālos
ierakstus. Tāpat lietotājs uzņemas pilnu atbildību par sekām (tai skaitā
tiesību), kuras rodas izsūtīšanas un tādas informācijas izvietošanas rezultātā.
Portālā aizliegts izvietot vai nosūtīt citiem lietotājiem: 


• Informāciju (tai skaitā video un audio materiālus), kuru izvietojot vai
pārsūtot, var tikt aizskartas vai pārkāptas tiesības uz trešo personu
intelektuālo īpašumu (autora tiesības u.c.); 

• Informāciju, kura aizskar citas personas godu un cieņu, kura piesaista
vardarbībai, rasu naidam, kā arī citu nelikumīgu darbību veikšanai; 

• Informāciju, kura satur datoru vīrusus vai, kura tika izveidota, lai kaitētu
datoru vai elektronisko sakaru programmu darbam (drošībai); 

• Masu reklāmas izsūtīšana, t.i. – „spams”; 

• Pornogrāfiska vai pārāk erotiska rakstura informāciju; 

• Jebkuru citu informāciju, kura var ietekmēt normālu darba gaitu un portāla
drošību. 

2.4. Katram portāla lietotājam jāielāgo un jāpiekrīt tam, ka Kompānijai ir
tiesības pēc saviem ieskatiem dzēst un/vai mainīt visus materiālus, kurus
lietotājs publicēja saitā, ja to saturs nav saskaņā ar ētikas un morāles normām,
ir pretrunā ar īsto noteikumu un Lietotāju Vienošanās noteikumu prasībām, vai
nodara materiālu un/vai nemateriālu kaitējumu Kompānijai vai trešajām personām.
Pie tam, portāla administrācijai nav obligāti jāpaziņo autoram par izraidīšanas
iemesliem. 

2.5. Visas intelektuālā īpašuma tiesības, kas saistītas ar portālu, pieder tikai
un vienīgi Kompānijai. Lietotājam nav tiesību pārdot, izplatīt un modificēt
portāla materiālu kopumā vai pa daļām. Gadījumā, ja tiek pārkāptas intelektuālā
īpašuma tiesības, vainīgā persona tiks saukta pie atbildības saskaņā ar likumu,
kā arī pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā tika nodarīti
Kompānijai. 
2.6. Pakalpojumu Kompānija piešķir 24 stundas diennaktī, ikdienas, bez
pārtraukumiem, izņemot gadījumus, ja tiek veikti nepieciešamie profilakses un
remonta darbi, kuri tiks plānoti uz laiku, kad tie nodarīs vismazākos zaudējumus
lietotāja interesēm. 

2.7. Nekāda informācija vai padomi, kurus sniedz Kompānija, nevar tikt izskatīti
kā garantijas, jo tās ir konsultācijas, bet ne piedāvājamo pakalpojumu
sniegšanas tehnisks paņēmiens. 

2.8. Kompānijai ir tiesības pēc saviem ieskatiem, tai skaitā arī bez iepriekšējā
brīdinājuma, dzēst profilus, kas ir reģistrēti portālā, tāpat arī ierobežot vai
liegt pieeju portālam, pie tam nebūt par to atbildīgai. 

2.9. Ja šo noteikumu pārkāpuma gadījumā portāla lietotājam tiek liegta vai
ierobežota pieeja portālam vai šī lietotāja profils tika dzēsts, tad portāla
lietotājam netiek atlīdzinātas nekādas izmaksas, kuras tika veiktas saskaņā ar
izmantotiem portāla maksas pakalpojumiem. 

2.10. Kompānija cenšas nodrošināt kvalitatīvu portāla darbu bez pārtraukumiem,
taču tā nav atbildīga par pilnīgiem vai daļējiem materiālu zaudējumiem, ko
lietotājs izvietoja portālā, kā arī par nepietiekamu kvalitāti un ātrumu
pakalpojumu sniegšanā. 

2.11. Izvietojot informāciju portālā, Kompānijai ir tiesības ar elektroniskā
pasta vai īsziņu palīdzību informēt portāla lietotājus par aktuālām izmaiņām,
kas saistīti ar portālu. 

2.12. Katrs portāla lietotājs ņem vērā un ir ar mieru, ka gadījumā, ja kodā, kas
lietotājs nosūta lai iegadāties maksas pakalpojumu ir pieļauta kļūda, tad no
lietotāja tiek noņemta SMS nosūtīšanas maksa. 

2.13. Jebkurā gadījuma, Kompānija nav nekādā veidā atbildīga par informāciju,
kas izvietota portālā vai tika izsūtīta savā starpā lietotāju lokā, kā arī sekām
(tai skaitā tiesību), kas radās šīs informācijas izvietošanas vai pārsūtīšanas
rezultātā. Tāpat, Kompānija nav atbildīga par pieeju portālam, sazināšanos
lietotāju starpā, jebkādām tehniska rakstura problēmām portālā darbībā, portāla
lietotāja profila datu izmaiņu citas personas neautorizētas pieejas rezultātā.
Portāla darbība tiek piedāvāta tāda, kāda tā ir. Bez jebkādām papildus
garantijām no Kompānijas puses. Pie tam, Kompānija nav atbildīga par jebkāda
veida zaudējumiem, kas radās portāla lietotājiem sakarā ar portāla izmantošanu
un tajā pieejamiem pakalpojumiem. 

2.14. Kompānija nav nekādā veidā atbildīga par saitā lietotāju izvietoto
materiālu saturu, ticamību un precizitāti. 

2.15. Kompānija nedod garantijas, ka pakalpojums tiks sniegts bez pārtraukumiem
vai bez kļūdām. Nekādos apstākļos Kompānija nebūs atbildīga par tiešu vai
netiešu zaudējumu, kas tika nodarīts lietotājam, pakalpojuma izpildes vai
neiespējamās izpildes rezultātā vai, tika pieciests kļūdu, darba pārtraukumu,
defektu, darba aizkavēšanās, datu pārraides aizkavēšanās rezultātā. 

2.16. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par savu identifikācijas datu saglabāšanu
un par zaudējumiem, kas varēja rasties to nesankcionētās pielietošanas
rezultātā. Izpildītājs nav atbildīgs un nesedz zaudējumus, kas radās trešo
personu nesankcionētās piekļuves lietotāja informācijai rezultātā. 

2.17. Lietotājam, kurš nav apmierināts ar pakalpojumu, noteikumiem, apstākļiem,
kvalitāti, tās saturu, nekavējoties jāpārtrauc pakalpojuma lietošana. 

2.18. Saskaņā ar īstu vienošanos, neviena no pusēm nav atbildīga otras puses
priekšā par saistību neizpildi vai to daļēju izpildi, kas tika noteikti saskaņā
ar apstākļiem, kas radās neatkarīgi no pušu vēlēšanās un gribas, un kurus nevar
paredzēt vai izvairīties no tiem (nepārvaramas varas apstākļi), ieskaitot
noteiktu likuma un normatīvo aktu, kas ietekmēja pušu saistību izpildi pēc īstas
vienošanās, darbībā ieviešanu. 

2.19. Katrs portāla lietotājs ņem vērā un piekrīt, ka viņa profila dzēšanas
gadījumā, kā arī profila bloķēšanas gadījumā visa virtuāla nauda, kas atrodas
lietotāja virtuāla makā nekāda gadījuma netik atgriezta, apmainīta pret reālu
naudu, kā arī netiks daļēji vai pilnīgi atjaunota. 

2.20. Katrs portāla lietotājs ņem vērā un piekrīt, ka viņa profila dzēšanas
gadījumā, kā arī profila bloķēšanas gadījumā visas iegādātas aktīvas virtuālas
ekstras nekāda gadījumā netiks apmainītas pret reālu vai virtuālu naudu, kā arī
netiks daļēji vai pilnīgi atjaunotas. 

2.21. Katrs portāla lietotājs ņem vērā un piekrīt, ka jebkurš portāla noteikumu
pārkāpums var (arī bez īpaša brīdinājuma) novest līdz noteikta iegādāta vai
nopelnīta reitingu punktu skaita noņemšanas jebkurā portāla konkursā vai akcijā.
Visi noņemti punkti nekāda gadījuma netiks atgriezti, apmainīti pret reālu
naudu, kā arī pilnīgi vai daļēji atjaunoti. 

2.22. Katrs portāla lietotājs ņem vērā un piekrīt, ka visas iegādātas virtuālas
ekstras piedalīšanai topā (-os) konkursā (-os), tiek anulētas uzreiz pēc
atbilstoša konkursa ( -u) vai/un topa (-u) izbeigšanas un nekāda gadījumā netiks
apmainītas pret reālu vai virtuālu naudu, kā arī netiks daļēji vai pilnīgi
atjaunoti. 

2.23. Katrs portāla lietotājs ņem vērā un piekrīt, ka jebkuras balvas, kas ir
paredzēti pēc konkursa un/vai topa nosacījumiem saņemšanai, lietotājam obligāti
jāsazinās portālā ar Administrāciju 5 (piecu) stundu laikā un pārrunāt balvas
saņemšanas nosacījumus. Pretējā gadījumā un/vai gadījumā ja Administrācijai
rodas objektīvas šaubas lietotāja apņemšanas godprātībā un lietotāja uzvara
pamatotībā, Kompānijai portāla Administrācijas personā ir tiesības anulēt
konkursa un/vai topa rezultātus un atteikt lietotājam balva saņemšanā. 

2.24. Katrs portāla lietotājs ņem vērā un piekrīt, ka gadījumā ja konkursa
un/vai topa rezultāti tika anulēti pamatoties uz punktu 2.21 vai citu objektīvu
iemeslu dēļ, visas lietotāja iegādātas virtuālas ekstras piedalīšanai šajā topā
un/vai konkursā nekāda gadījumā netiks apmainītas pret reālu vai virtuālu naudu,
kā arī netiks daļēji vai pilnīgi atjaunoti. 

2.25 Katrs portāla lietotājs ņem vērā un piekrīt, ka jebkāda balva, kas ir
vinnēta jebkura portāla topā vai konkursā var tikt saņemta tika portāla
Administrācijas noteiktajā laikā. Gadījumā, ja lietotājs pēc jebkādiem iemesliem
nevar saņemt balvu noteiktajos termiņos, portāla Administrācijai ir tiesības
tiesības anulēt konkursa un/vai topa rezultātus un atteikt lietotājam balva
saņemšanā. Šī gadījumā visas lietotāja iegādātas virtuālas ekstras piedalīšanai
šajā topā un/vai konkursā nekāda gadījumā netiks apmainītas pret reālu vai
virtuālu naudu, kā arī netiks daļēji vai pilnīgi atjaunoti. 

2.26 Katrs portāla lietotājs ņem vērā un piekrīt, ka gadījumā ja Administrācijai
rodas objektīvas šaubas jebkura konkursa un/vai topa dalībnieka apņemšanas
godprātībā un lietotāja uzvara pamatotībā, Kompānijai portāla Administrācijas
personā ir tiesības bloķēt lietotāja profilu bez iemesla paskaidrojumiem. Šī
gadījumā visas lietotāja portālā iegādātas virtuālas ekstras nekāda gadījumā
netiks apmainītas pret reālu vai virtuālu naudu, kā arī netiks daļēji vai
pilnīgi atjaunoti. 

2.27 Katrs portāla lietotājs ņem vērā un piekrīt, ka portāla Administrācijai ir
tiesības sūtīt informācijas vēstules uz lietotāja reģistrācijas laikā norādīto
e-pasta adresi. Lietotājs var pārtraukt šo nosūtīšanu jebkura brīdī sava
profilā. 

2.28 Katrs portāla lietotājs ņem vērā un piekrīt, ka visi portāla konkursi un
topi paiet uz bezmaksas pamata. Kompānija atstāj sev tiesības jebkurā brīdī bez
iepriekšēja paziņojuma un paskaidrojuma izmainīt konkursa un/vai topa
nosacījumus, kā arī balvas nosaukumu un/vai pārtraukt jebkura lietotāja
piedalīšanos tajos nekāda gadījumā ne atsverot lietotājam nekādas nopirktas vai
nopelnītas balles, punktus, ekstras un t.t. 

2.29 Katrs portāla lietotājs ņem vērā un piekrīt,ka gadījumā,ja Administrācijai
rodas aizdomas,ka lietotājs portālā reģistrējis vienu vai varākus tukšus
lietotāju profilus ("kreisos"), tad lietotājs kopā ar tukšajiem lietotāju
profiliem tiks nekavējoties izdzēsts no portāla! Šajā gadījumā nekādas lietotāja
nopirktās ekstras, nopelnītās balvas utt netiks nedz atgrieztas, nedz kā savādāk
kompensētas. 

2.30. Katrs portāla lietotājs ņem vērā un piekrīt, ka: 

• gadījumā, ja Administrācijai rodas aizdomas vai šaubas par lietotāja
piedalīšanās tiesiskumu vai lietotāja uzvaru portāla topos/konkursos vai 

• gadījumā,ja Administrācija par šo lietotāju ir saņēmusi sūdzību no citiem
portāla lietotājiem vai 

• gadījumā,ja lietotājs daudzkārt ir pārkāpis portāla un/vai atsevišķu konkursu
lietošanas Noteikumus vai 

• gadījumā,ja lietotājs nodarījis kaitējumu reputācijai citiem portāla 
lietotājiem vai 

• gadījumā,ja lietotājs izplata dokumentāli neapstiprinātas baumas, kuras grauj
portāla reputāciju utt., 

• gadījumā, ja lietotājs traucē saita Administrācijas normālam darbam vai 

• gadījumā, ja lietotājs sūta nepamatotas sūdzības uz citiem portāla
lietotājiem 
Kompānijai, šai gadījumā portāla Administrācijai, ir visas tiesības bez nekādu
iemeslu paskaidrošanas aizliegt lietotājam tālāku piedalīšanos visos portāla 
topos un konkursos, kā arī izdzēst to no visiem aktuālajiem konkursiem un
topiem, kā arī nobloķēt lietotāja profilu. Tādējādi neviena no portāla lietotāja
iegādātajām virtuālajām ekstrām, neviena nopelnītā balva nekādos apstākļos
Netiks apmainīta ne pret reālu,ne virtuālu naudu, kā arī daļēju vai pilnu
atjaunošanu/atgriešanu. 

2.31. Katrs portāla lietotājs ņem vērā un piekrīt, ka piedaloties portāla 
konkursos lietotājs automātiski dod atļauju uz jebkādu konkursa materiāla
publicējumu (piem. uzvarētāja fotogrāfiju) portālā  un atteicas no jebkādām
materiālām un ne materiālām pretenzijām gan pie Kompānijas, gan pie
organizatora/konkursa sponsoram. 

2.32 Katrs portāla lietotājs ņem vērā un piekrīt, ka gadījumā, ja  portāla
virtuālā konkursā/izsolē pēdējā stundā notiek līdera maiņa, tad konkursa/izsoles
nobeiguma laiks automātiski pagarinās uz 5 minūtēm. 

2.33 Katrs portāla lietotājs ņem vērā un piekrīt, ka portāla  virtuāla
konkursa/izsoles rezultātu aprēķināšanas laikā ir iespējama tehniskā
aizkavēšanās. Nekādos apstākļos Kompānija nebūs atbildīga par tiešu vai netiešu
zaudējumu, kas tika nodarīts lietotājam, pakalpojuma izpildes vai neiespējamās
izpildes rezultātā vai, tika pieciests kļūdu, darba pārtraukumu, defektu, darba
aizkavēšanās, datu pārraides aizkavēšanās rezultātā. 

2.34 Visiem  portāla virtuālo konkursu/izsoļu dalībniekiem ir aizliegts: 

• Izvietot svešas fotogrāfijas savā profilā • Sūtīt masveida aģitācijas
ziņojumus (spam) portāla lietotājiem • Aizpildīt anketu ar nepareiziem datiem •
Pārkāpt pārējas portāla lietošanas noteikumus 
2.35 Kompānijai ir tiesības, tajā skaitā bez īpaša brīdinājuma mainīt prasības
konkursantiem 

2.36 Katrs portāla lietotājs ņem vērā un piekrīt, ka Kompānija īsteno tikai 
virtuālo konkursu un izsoļu informatīvu un tehnisko atbalstu, nevis ir tas
organizators un nekādos apstākļos nenes atbildību par organizāciju,
konkursa/izsoles saturu un konkursa balvām. 

2.37 Visi portālā  ievietotie lietotāju personas dati tiek aizsargāti atbilstoši
LR likumdošanai. Šo datu apstrāde tiek veikta ievērojot LR likumdošanā noteiktos
vispārīgos personas datu apstrādes principus. 

2.38 Kļūstot par reģistrēto portāla  lietotāju, persona piekrīt savu reģistrētā
lietotāja profilā norādīto datu apstrādei. 

2.39 Katrs reģistrētais portāla  lietotājs apzinās un piekrīt, ka viņa lietotāja
profilā norādītie dati ir publiski pieejami visiem pārējiem portāla 
reģistrētajiem lietotājiem, kā arī ierobežotā apjomā trešām personām (ievērojot
lietotāja profilā noteikto reģistrētā lietotāja iespēju izvēlēties atsevišķu
datu pieejas ierobežošanu) un, ka šo datu izmantošana nav atkarīga no . 

3. Konfidencialitāte 

3.1. Visa informācija, kas saistīta ar portāla lietotājiem, kā arī viņu
personīgie dati, netiks sniegti trešajām personām bez rakstiskas atļaujas no
paša lietotāja puses. Izslēgums ir aizsardzības struktūru (policija utml.)
rakstiska pieprasījuma gadījumā. 

3.2. Katrs portāla lietotājs apņemas ņemt vērā, ka viņa uzrādītā informācija
paša profilā, vai arī citā saita sadaļā, kļūst redzama visiem citiem saita
lietotājiem, kuru viņi var arī izmantot. Lietotājs ir ar mieru, ka Kompānija
nekādā gadījumā, nekādos apstākļos nav atbildīga par šīs informācijas korektu
izmantošanu citu lietotāju vidū. 
3.3. Katrs portāla lietotājs ņem vērā un ir ar mieru, ka viņa informācijas
pārraide notiek caur Internetu un Kompānija nav nekādā veidā atbildīga par tās
pilnīgu drošību. 

4. Autortiesības 

4.1. Visi materiāli, kas ir publicēti saitā, ņemti no atklātiem avotiem vai arī
tos atsūtīja portāla apmeklētāji. Turpmāka materiālu komerciāla izmantošana bez
to autoru (tiesību īpašnieku) rakstiskas atļaujas kategoriski aizliegta.
Kompānija nekādā veidā nav atbildīga par šo materiālu izmantošanu. 

4.2. Katrs portāla lietotājs garantē, ka visi materiāli, kurus viņš nodeva
Portālam, nepārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības vai kādas citas trešo personu
intereses. 

4.3. Katrs lietotājs garantē Kompānijai līdzekļu patēriņu, bojājumu, zaudējumu
un tā tālāk, atgriešanu pilnā mērā, ja Kompānijai tie radās tādā gadījumā, ja
lietotājs nav ievērojis šīs vienošanās punktu 4.2. 

4.4. Katrs portāla lietotājs ņem vērā un ir ar mieru, ka Kompānijai ir tiesības
izmantot savām vajadzībām un mērķiem visus materiālus, kurus lietotājs izvietoja
saitā, un kuri atrodas brīvi pieejamā vietā. 

4.5. Gadījumā, ja saitā publicēto materiālu autoriem (tiesību īpašniekiem) ir
iebildumi sakarā ar materiālu izmantošanu saitā, tad, ja ir pierādījumi un
tiesības uz šiem publicētiem materiāliem, šos administrācija labos un dzēsīs
tuvākajā laikā. 

4.6.  pakalpojumu lietotājs atbild par to, ka viņa publiskotais (t.i. iesūtītais
un/vai ievietotais) saturs  (tajā skaitā un ne tikai sensitīvie materiāli,
fotogrāfijas, elektroniskā pasta sūtījumi, komentāri, video, mūzika vai kāds
cits fiziskas personas radošas intelektuālās darbības produkts), turpmāk tekstā
saukts – materiāli, ir likumīgi iegūts un lietotājam ir tiesības šos materiālus
lietot un izmantot šādā veidā. Lietotājs atbild par sekām, kuras rodas šādu
materiālu publiskošanas, nosūtīšanas vai ievietošanas  rezultātā. 

II Noslēguma apstākļi 

5. Kompānijai ir tiesības, bez iepriekšējā lietotāja brīdinājuma, grozīt dotos
noteikumus jebkurā laikā un pēc saviem ieskatiem, noteikumu grozīšana stājas
spēkā brīdī, kad tiek publicēti portālā, un tie ir obligāti visiem lietotājiem. 

6. Lietotājs uzņemas atbildību regulāri pārbaudīt portālā publicēto informāciju,
lai iepazītos ar iespējamām izmaiņām. Pakalpojuma lietošanas turpināšana tiek
izskatīta kā lietotāja piekrišana līdzīgām izmaiņām un grozījumiem, kā arī
papildinājumiem. 

7. Ja lietotājam nav pieņemami kādi no grozījumiem un/vai papildinājumiem, viņam
nekavējoties jāpārtrauc lietot šo pakalpojumu. 

8. Visi strīdi un nesaskaņas, kas radās sakarā ar šiem noteikumiem, Kompānijas
un portāla lietotāju starpā, tiek risināti kopēju pārrunu ceļā. Ja strīdus šādā
veidā risināt neizdevās, tad tie tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas
likumdošanu, un lieta ir jāierosina viena mēneša laikā pēc pretenzijas un
pieprasījuma cēloņa rašanās.